Privacyverklaring

De Wijkrecreatie Sportvereniging Hasseler es, gevestigd in de Sporthal Hasseler es en het Kulturhus Hasselo aan de Henry Woodstraat 62 te Hengelo Ov, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40073287, respecteert de privacy van al haar leden en de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de door u verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

De vereniging is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites die via een link met deze website bereikbaar zijn. U kunt het privacybeleid van die andere sites raadplegen door hun privacyverklaringen aan te klikken.

Verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie

Als u zich aanmeldt als lid van de Wijkrecreatie Sportvereniging Hasseler es vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. In onze administratie worden uw voor- en achternaam, voorletters, geboortedatum, uw adresgegevens, uw telefoonnummer, uw e-mailadres en uw bankrekeningnummer opgeslagen. Met behulp van uw gegevens kunnen wij u op de juiste wijze inschrijven als lid. Verder gebruiken wij uw naam, adresgegevens en/of emailadres en telefoonnummer om contact met u te onderhouden en u door middel van nieuwsbrieven of anderszins te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door de vereniging. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden tenzij wij daartoe verplicht zijn door de wet of een rechterlijke uitspraak, als u toestemming hebt gegeven voor die verstrekking of de verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en onze vereniging.

Beeldmateriaal

Af en toe maken we foto’s van onze sporten en plaatsen deze op onze website en facebookpagina. Als we de foto’s maken zullen wij u vragen om toestemming. Mocht u dit niet willen, komt u niet op de foto of wordt de foto nabewerkt zodat u hierop niet meer zichtbaar bent.

Bewaren van persoonsgegevens

De Wijkrecreatie Sportvereniging Hasseler es bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor zij in de administratie zijn opgenomen en gebruikt. Uw persoonsgegevens worden na beëindiging van uw lidmaatschap van de vereniging niet langer dan noodzakelijk bewaard en uit de administratie verwijderd.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Beveiligen van persoonsgegevens

Wij van de Wijkrecreatie Sportvereniging Hasseler es nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@wrsh.nl.

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft altijd de mogelijkheid uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te laten verwijderen. U kunt daartoe een verzoek doen via info@wrsh.nl. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Voordat wij uw inzageverzoek in behandeling nemen, kunnen wij u vragen om uw identiteitsbewijs te laten zien of om een kopie daarvan op te sturen om te controleren wie u bent.